Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Některé produktové fotografie elektrokol a kol jsou pouze vizualizace.

Skrýt

+420 499 881 327 (Po–Pá: 7:30–16:00)

Ochrana osobních údajů

INFORMACE VEŘEJNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ INFORMACE a POUČENÍ O PRÁVECH

I. Informace o organizaci (Správce osobních údajů):

Název společnosti: Levit s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Adresa sídla: Puškinova 546, 542 32 Úpice

Identifikační číslo (IČ, DIČ): IČ 05565375, DIČ CZ05565375              

 

Jednající osoba a její funkce: Petr Svoboda, jednatel

Kontaktní údaje: www.levit.bike ; info@levit.bike

Tel: 499 881 327, 499 882 793, 603 378 710

Firma Levit s.r.o. je registrovaným a výhradním majitelem značky LEVIT.

Naše firma dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili.

K osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho předchozího informování a vašeho předchozího souhlasu dalším subjektům, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud to není nutné pro naplnění smlouvy či naplnění poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a nejsou zasílány mimo území České republiky, ani mezinárodním organizacím ani jiným.

1. Základní pojmy:

Osobní údaj - jakákoliv informace o fyzické osobě, např. jméno, příjmení, bydliště, údaje o narození, telefon, emailová adresa atp.

Subjekt údajů - jakákoliv fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Správce údajů - jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která osobní údaje spravuje nebo zpracovává

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, např. shromažďování,

ukládání, úprava nebo pozměňování, používání atd.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle

subjektu údajů, kterým dává své svolení se zpracováním svých osobních údajů.

Tento souhlas má subjekt údajů právo kdykoliv, bez uvedeného důvodu odvolat
a správce je povinen bez zbytečného odkladu zpracovávání těchto osobních údajů pro daný účel ukončit, pokud to není v rozporu se zákonnými podmínkami, plněním zákonné povinnosti, plněním smlouvy nebo se nejedná o oprávněný zájem správce.

  • Práva Subjektů údajů:

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je
o vás zpracováváme, a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné,
či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na aktualizaci údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů,
které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  

Právo na námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Vaším právem je také obrátit se také
s námitkou na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na výmaz, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlas vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje
na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

Podrobnosti o základních pojmech a právech subjektů naleznete v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ROZSAH, ÚČEL, ZÁKONNÁ OPRÁVNĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naše společnost zpracovává osobní údaje těchto kategorií subjektů s následujícím účelem, právním základem pro zpracování a přehledem příjemců těchto údajů.

Kategorie Subjektů údajů

Osobní údaje

Účel zpracování

právní základ

předávání

Zákazníci

jméno, příjmení, email, telefon, web, fakturační adresa, dodací adresa, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, soubory COOKIE

provedení registrace na portále B2C a pro poskytování zboží a služeb

plnění dle smlouvy

nebudou předávány

Distributoři
a registrovaní obchodníci

jméno, příjmení, email, telefon, web, fakturační adresa, dodací adresa, číslo účtu, IČ, DIČ, soubory cookie

provedení registrace na portále velkoobchodu B2B pro poskytování zboží a služeb

plnění dle smlouvy

nebudou předávány

Odběratelé informačních sdělení (newsletteru)

jméno, příjmení a emailová adresa

zasílání informačních newsletterů

výslovný souhlas

pouze smluvnímu Zpracovateli OÚ* poskytujícímu marketingové a PR služby

Účastníci propagačních projektů a účastníci pořádaných sportovních akcí a předváděcích akcí pro veřejnost

jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, email a telefonní číslo

fotografie / audio vizuální záznam z veřejné akce

 

zařazení do projektu, přihlášení do akce, (individuálně zapůjčení testovacího kola) a řádná evidence v projektu,

 

propagační účely projektu/ akce / firmy / značky Levit

 

plnění dle smlouvy – dobrovolně podané přihlášky; výslovný souhlas

 

výslovný souhlas

 

pouze smluvnímu Zpracovateli OÚ* poskytujícímu marketingové a PR služby

 

*Smluvní Zpracovatel OÚ:

Správce údajů využívá služeb smluvního partnera FullP, s.r.o., IČ 07990120, se sídlem Ostrovní 124/21, 110 00 Praha, který v rámci vykonávání smluvních marketingových a propagačních služeb, vč. správy webu, může zpracovávat osobní údaje Subjektů, pouze však dle výše uvedených kritérií  a zásad.  V takovém případě využívá pro činnost zpracování pouze své smluvní zaměstnance a je povinen dodržovat veškeré zásady a technická zabezpečení dat dle platné legislativy.

II.

Lhůty pro zpracování, uchování a výmaz osobních údajů

Osobní údaje Subjektů uchovávané dle povinností vyplývajících ze zákona budou vymazány po uplynutí zákonné lhůty, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu Subjektu budou uchovávány po dobu max. 5 let od udělení souhlasu. V případě odvolání souhlasu budou ihned vymazány.

Osobní údaje zpracovávaní pro ostatní účely účel budou vymazány ihned po ukončení zpracovávání pro tento konkrétní účel.

1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÍ A INTERNETU

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji.

Zasílání novinek na email

Kupující souhlasí se zasíláním doplňujících informací k zakoupenému zboží nebo poskytnutým službám e-mailem, včetně informačních e-mailů k předání vlastnictví aplikace QRP a e-mailového zpravodaje (nejvýše 1x týdně). Aby byly informace co nejužitečnější, budeme kromě vaší e-mailové adresy zohledňovat také vaši nákupní historii. Vaše osobní údaje budeme pro marketingové účely zpracovávat po dobu 10 let. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v závěru každého e-mailu, nebo nám napište na info@levit.bike či písemně na sídlo společnosti. Stejné podmínky platí v případě přihlášení k odběru e-mailů na našem webu nebo e-shopu.

Podělte se s námi o zážitky z vaší jízdy #levitbikes

Zobrazit profil